Polityka prywatności

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest BookEdit, NIP 118 142 37 26, ul. Ogrodowa 1 L, 05-092 Kiełpin, nr tel. 502 609 954 redakcja@bookedit.pl

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Artur Owczarski

3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;

4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;

 • Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT;

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;

11. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;

12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;  

REGULAMIN

 • Zamawiający to osoba składająca zamówienie na redakcję, korektę, recenzję tekstu lub napisanie tekstu. 
 • Składając zamówienie na redakcję, korektę lub recenzję tekstu, Zamawiający wyraża zgodę na ingerencję w jego treść, stylistykę i formę. 
 • Składając zamówienie na tekst Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia informacji niezbędnych do powstania tekstu. Za legalność źródła, z którego pochodzą informacje odpowiada Zamawiający
 • Zamawiający pozostaje jedynym właścicielem pliku, który wysłał do opracowania i ponosi odpowiedzialność za jego pochodzenie. Zespół BookEdit nie podejmuje się sprawdzania czy przesłane dokumenty objęte są prawem autorskim. Ten obowiązek spoczywa na Zamawiającym. 
 • Opłacając zamówienie, Zamawiający wyraża zgodę na zapłatę ceny wyświetlonej w szczegółach zamówienia.
 • Opłacając zamówienie, Zamawiający wyraża zgodę na termin realizacji wyświetlony w szczegółach zamówienia.
 • Po złożeniu i opłaceniu zamówienia Zamawiający otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Po wykonaniu usługi Zamawiający otrzymuje informacje o możliwości odebrania gotowego pliku ze swojego panelu klienta. 
 • Po otrzymaniu gotowego pliku Zamawiający sprawdza wykonaną pracę i akceptuje jej wykonanie. Jeśli w ciągu dwóch dni od pobrania zredagowanego, skorygowanego tekstu lub zamówionej recenzji Zamawiający nie zgłosi reklamacji i nie zaakceptuje wykonanej pracy, system zrobi to automatycznie.
 • W razie wątpliwości do jakości wykonanej usługi Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji, które prosimy kierować na adres mailowy: kontakt@bookedit.pl 
 • Po opłaceniu zamówienia i rozpoczęciu pracy przez zespół BookEdit, Zamawiającemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od zamówienia. Jeśli Zamawiający chciałby wycofać się ze złożonego zamówienia przed zakończeniem jego wykonania, w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przerwania realizacji zamówienia. Konieczne do poniesienia koszty przez Zamawiającego za już wykonaną pracę określa BookEdit. 
 • Zamawiający może dokonać płatności za usługę przez Paypal, Przelewy24 lub tradycyjnym przelewem bankowym. Zamówienia opłacone przelewem bankowym będą realizowane dopiero po zaksięgowaniu płatności. 
 • Ewentualne reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin.
 • Ewentualne spory będą rozpatrywane w sądzie właściwym dla siedziby BookEdit.